Kontrollansvarig

För att ett bygglov ska kunna beviljas så kräver kommunernas byggnadsnämnder att en kontrollansvarig utses för byggprojektet. Den kontrollansvarige är byggherrens (ofta fastighetsägaren) representant under projektet och ska säkerställa att lagar och regelverk följs genom att:

  • Upprätta en kontrollplan inför byggstart som fylls i och verifieras under byggnation

  • Genomföra tekniskt samråd med kommunens bygginspektör. Vid det tekniska samrådet granskar bygginspektören samtliga inskickade handlingar och konstaterar om projektet ser ut att stämma med det beviljade bygglovet och uppfylla gällande regelverk. Ett startbesked utfärdas (om allt bedöms vara ok). Ett startbesked krävs för att byggantion ska kunna påbörjas

  • Utföra platsbesök och rapportera om eventuella avvikelser från gällande regelverk, bygglov mm. Framkommer avvikelser av betydelse så informeras byggherren i första hand så att åtgärder kan göras.

  • Kontrollera att samtliga kontrollpunkter genomförs enligt den upprättad kontrollplanen, kontrollera att samtliga övriga handlingar som bygginspektören krävt i startbeskedet är upprättade samt skriva ett utlåtande som kontrollansvarig. I utlåtandet så ska eventuella omständigheter som kan vara av intresse för Stadsbyggnadskontoret redovisas. Har inga avvikelser noterats och byggnationen stämmer med det beviljade bygglovet kan den kontrollansvarige skicka in handlingar till kommunen och anhålla om ett slutbesked (för mindre ärenden) alternativt boka ett slutsamråd med bygginspektör.

Anser bygginspektören att allt är ok så utfärdas ett slutbesked. När byggherren fått slutbeskedet tillhanda kan byggnationen tas i bruk.

Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor AB