Välkommen till

Bergstrands Arkitektkontor!

Våra arkitekter, byggnadsantikvarier och byggingenjörer har stor erfarenhet av projektering av t ex nya balkonger, vindsaltaner, ombyggnation av lokaler/råvindar till bostäder i flerbostadshus men även ny- och tillbyggnader av småhus. Efter beställning så mäts aktuell fastighet, vi samlar in information om boendes önskemål samt bedömer fastighetens arkitektoniska och byggtekniska förutsättningar. Vi hjälper fastighetsägare med bygglovshandlingar samt kommunikation med Stadsbyggnadskontoret under bygglovsprocessen. När bygglov har beviljats kan vi även hjälpa fastighetsägaren med uppdraget som kontrollansvarig under byggnation. För fastigheter med stort kulturvärde kan det ibland krävas en antikvarisk utredning där ritningsförslag kan behöva ändras för att bevara fastighetens historiska värde och karaktär. Vår byggnadsantikvarie kan då hjälpa till med rådgivning, antikvariskt utlåtande samt uppföljning under byggnation. Vetter aktuell fasad mot gata så kan det vara så att ändringar inte är lämpliga. Läs mer om antikvariskt arbete på www.antikvarien.com

Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor AB