Byggnadsantikvarie

Enligt Plan- och bygglagen så ska varsamhet beaktas vid ändringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och omgivande miljöer. Fastighetsägare ansvarar för att byggnaden bibehåller sitt kulturhistoriska värde genom lämpligt underhåll och genom varsam renovering/ändring. Stadsbyggnadskontoret kan i samband med en bygglovsansökan kräva att en antikvarisk utredning görs som då mynnar ut i ett byggnadsantikvariskt utlåtande. Där bedöms åtgärdens lämplighet med tanke på krav om varsamhet enligt PBL. Detta antikvariska utlåtande kan bygglovshandläggaren ha som underlag för sitt beslut i ärendet. I bland så krävs även en antikvarisk uppföljning under byggnation för att säkerställa att utförandet uppfyller krav om varsamhet. Vi kan hjälpa fastighetsägare med:

  • Byggnadsantikvariskt utlåtande. Antikvarien gör då en utredning av antikvariska värden och en bedömning av ändringens lämplighet. Arbetet omfattar normalt platsbesök, genomgång av historiskt material i arkiv, eventuella förslag på revideringar av bygglovsritningar för att utlåtandet ska kunna mynna ut i positiva ordalag. I vissa ärendet anser byggnadsantikvarien att föreslagna ändringar inte är lämpliga vilket gör att möjligheten för att bygglovet ska kunna beviljas minskar.

  • Byggnadsantikvarisk uppföljning under byggnation. Antikvarien upprättar en antikvarisk kontrollplan som kommunen ska godkänna innan byggnationen kan påbörjas. Genom arbetsplatsbesök och verifiering av kontrollplan så säkerställs att kulturhistoriska värden bibehålls.

  • Vi kan hjälpa er med vård- och underhållsplaner. För byggnader som är klassade som värdefulla byggnadsminnen kräver Länsstyrelsen att det ska finnas vård- och underhållsplaner. Dessa planer ska vägleda fastighetsägaren när det gäller underhåll och anger bland annat med vilka intervall vissa åtgärder eller besiktningar bör göras. Beroende på fastighets ålder, storlek, betydelse för historia kan omfattningen av en vård- och inderhållsplan variera.Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor