Bygglovsprocessen

Bygglovprocessen brukar börja med en idé. Det är ofta bra att be om hjälp i ett tidigt skede för att få en uppfattning om projektets rimlighet. Ju tidigare tankar kring byggteknik, regelverk, estetik, varsamhet kommer in desto bättre. Ofta kan mindre justeringar krävas av ursprungsförslag. Ändringar på en ritning innebär inga stora kostnader, däremot kan ändringar när byggskedet påbörjats innebära stora kostnader. Byggprocessen innebär kortfattat:

 • Från idé till bygglovsritningar. Beställare får inledningsvis antingen genom en egen skiss eller några nedskrivna önskemål formulare projektets målsättning.

 • Gäller det en ändring av en befintlig byggnad som t ex till- och ombyggnad eller byggnation av nya balkonger/takterrasser så mäts och dokumenteras aktuell fastighet.

 • Ritningsarbeten påbörjas utifrån tagna mått och beställarens önskemål. Ett första utkast skickas till beställare för att stämma av om något bör ändras.

 • När beställare är nöjd med upprättade bygglovsritningar så skickas en bygglovsansökan in tillsammans med en anmälan om kontrollansvarig.

 • Kommunens bygglovshandläggare granskar ärendet. Ser allt bra ut enligt denne kan bygglov beviljas. D v s förslaget uppfyller gällande krav och stämmer överens med aktuell detaljplan mm.

 • Tycker kommunens bygglovshandläggare inte att det finns förutsättningar för att kunna bevilja bygglov så anmodas sökande att antingen revidera förslag så att bygglov, enligt handläggare, kan beviljas eller så anmodas sökande att återta sin bygglovsansökan.

 • Vill sökande trots handläggarens synpunkter inte ändra ritningsförslaget så tas ärendet vidare till Stadsbyggnadsnämnden. Handläggaren skriver ett tjänsteutlåtande med förslag på beslut (avslag alternativt delvis avslag och delvis bifall) till nämnden. Sökande får ta del av handläggarens utlåtande och inkomma med en egen skrivelse till nämnden inför beslut. Stadsbyggnadsnämnden består av ett antal politiker som avgör i ärenden som exempelvis innebär en avvikelse från detaljplan eller av annan orsak anses som olämplig åtgärd.

 • Förhoppningsvis kan bygglov till slut beviljas. Nu påbörjar nästa fas som innebär upprättande av handlingar som krävs för ett startbesked. Vilka handlingar kommunen vill få in bestäms av en för ärendet utsedd bygginspektör. Beroende på projektets omfattning så krävs minst en kontrollplan som normalt projektets kontrollansvarige upprättar. Övriga handlingar som kan krävas innan ett tekniskt samråd kan bokas med bygginspektör är exempelvis konstruktionshandlingar, dimensionering, brandskyddsbeskrivning, utlåtande av tillgänlighetskonsult, utredning av akustiker, ritningar för installationer som VVS mm. I enklare ärenden som t ex montering av ett nytt fönster kan byggherren själv upprätta en kontrollplan och sedan efter avslutad entreprenad skicka in den dokumentation som kommunen vill få in för att kunna avsluta ärendet.

 • När samtliga handlingar inför det tekniska samrådet är upprättade och inskickade till kommunen så bokas en tid för detta möte. Vid det tekniska samrådet träffas normalt kommunens bygginspektör, kontrollansvarig, byggherre eller någon projektledare som representerar byggherren (=bygglovsökande eller/och fastighetsägare). Ser projektet ut att uppfylla alla krav och planerade åtgärder omfattas av det beviljade bygglovet så kan startbesked utfärdas. Byggnationen kan därefter påbörjas.

 • Under byggnation utförs arbetsplatsbesök beronde på projektets omfattning av kontrollansvarige, konstruktör, brandkonsult, bygginspektör och byggnadsantikvarie. Planeras någon avvikelse från bygglovet så ska denna ändring godkännas av kommunens bygglovshandläggare.

 • Efter avslutad entreprenad sammanställs all dokumentation som krävs för att kommunen ska kunna utfärda ett slutbesked. Projektets kontrollansvarige granskar slutdokumentation och efter ett sista arbetsplatsbesök så skrivs ett utlåtande som sammanfattar projektets utfall och nämner eventuella avvikelser som är av betydelse för ärendet. Har ändringar gjorts så lämnas relationshandlingar in. Ett slutsamråd bokas med kommunens bygginspektör, dvs ett möte vid aktuell fastighet.

 • Tycker kommunens bygginspektör att allt är i sin ordning efter en visuell granskning av utförda arbeten samt genomgång av inlämnade handlingar så utfärdas ett slutbesked. Grattis, nu kan byggantionen tas i bruk!

Skicka gärna en beskrivning av ert projekt till oss, så återkommer vi till er!

Mer om bygglov för nya balkonger:
 • www.balkonger.nu

 • Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor AB